Odyssey
Robot Name: Metro
Active: Yes
Program: VRC
World Skills Rank: 274