Iz not Roket Skyence
Robot Name: Unknown
Active: Yes
Program: VRC
World Skills Rank: 2045