Razor Robot
Robot Name: Billy Bob
Active: Yes
Program: VRC
World Skills Rank: 995