Infinity
Robot Name: Tippy Boi
Active: Yes
Program: VRC
World Skills Rank: 7