Shanghai Huangpu B
Robot Name: SHHPTAC-B
Active: Yes
Program: VRC
World Skills Rank: 1