VEXMEN: Frenzy
Robot Name: Frenzy
Active: No
Program: VRC
World Skills Rank: N/A