H.I.I 杭州二中SINGULAR队
Robot Name: SINGULAR
Active: No
Grade Level: High School
Location: hanzhou, Zhejiang
Program: VRC
World Skills Rank: N/A