Johnny 5
Robot Name: Blank
Active: Yes
Program: VRC
World Skills Rank: 459