Dem Guyz
Robot Name: Wonder Bot
Active: Yes
Grade Level: High School
Location: Ravenna, NE
Program: VRC
World Skills Rank: 1354