The Other Guys
Robot Name: Rodney Copperbottom
Active: Yes
Grade Level: High School
Location: Ravenna, NE
Program: VRC
World Skills Rank: 736