Dalex
Robot Name: Dalex B
Active: Yes
Program: VRC
World Skills Rank: 1121