DoBots
Robot Name: Bobby Jr.
Active: Yes
Program: VRC
World Skills Rank: 2388