Chunky Monkey
Robot Name: Chunky Money
Active: Yes
Program: VRC
World Skills Rank: 715