VEX JETS
Robot Name: Joe Bot G
Active: Yes
Program: VRC
World Skills Rank: 2180