ROBO Gauchos
Robot Name: Bravo Bot
Active: Yes
Program: VRC
World Skills Rank: 648