Thanosbot Alt_F4
Robot Name: Unknown
Active: Yes
Program: VRC
World Skills Rank: 1800