ZetaKnights
Robot Name: ZetaBot
Active: No
Program: VRC
World Skills Rank: N/A