Z00M
Robot Name: Z00M
Active: Yes
Program: VRC
World Skills Rank: 88