Fluffy Enchiladas
Robot Name: Gerty
Active: Yes
Program: VRC
World Skills Rank: 170