Pretty Grrrl 2.0
Robot Name: Pretty Grrrl 2.0
Active: Yes
Grade Level: High School
Location: Elyria, OH
Program: VRC
World Skills Rank: 173