OPS - Styx
Robot Name: Mr. Roboto
Active: Yes
Program: VRC
World Skills Rank: 723