VEXMEN: Pyro
Robot Name: Pyro
Active: Yes
Program: VIQC
World Skills Rank: 1332