Smarty Puppy
Robot Name: Nerdy
Active: Yes
Program: VIQC
World Skills Rank: 2584