Goofy Gizmos
Robot Name: Gremlin
Active: Yes
Program: VIQC
World Skills Rank: 3581