SMSTurkeys5
Robot Name: Unknown
Active: Yes
Program: VIQC
World Skills Rank: 1479