Trinity Dragons
Robot Name: Thrasher
Active: Yes
Program: VIQC
World Skills Rank: 292