Unicobras
Robot Name: V
Active: Yes
Program: VIQC
World Skills Rank: 1831