Sammy Squad
Robot Name: Sammy
Active: Yes
Program: VIQC
World Skills Rank: N/A