CSNS T-VEX
Robot Name: SAMMY ROB
Active: Yes
Program: VIQC
World Skills Rank: 308