Odderbots
Robot Name: Oddbot
Active: Yes
Program: VIQC
World Skills Rank: 2209