Hexwirez (Mustache Power)
Robot Name: Botty
Active: Yes
Program: VIQC
World Skills Rank: 2680