Qiangping Robot B
Robot Name: Qiangping Robot B
Active: Yes
Program: VIQC
World Skills Rank: 143